Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Službe

Služba za zdravstvenu ekologiju

O službi Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata Ispitivanje voda Ispitivanje namirnica Ispitivanje predmeta opće uporabe

Voda za ljudsku potrošnju

Prati se, analizira i ocjenjuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodovoda te individualnih objekata (bunari, izvori, cisterne) sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja Registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

Laboratorij pruža usluge analiza vode za ljudsku potrošnju:
  • iz javnih vodovoda na izvorištu, nakon procesa prerade i dezinfekcije te vode u razvodnoj mreži,
  • iz individualnih objekata građana (bunari, cisterne),
  • za potrebe ishođenja uporabne dozvole za novosagrađene ili adaptirane građevine (atest).
Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju određena je navedenim Pravilnikom, a ovisi o količini isporučene vode na dan (m3/dan) i ekvivalentu stanovnika (ES).

Otpadne vode

Pružaju se usluge ispitivanja kakvoće otpadnih voda pravnim osobama koje su ih dužne u skladu s Vodopravnom dozvolom kontrolirati prije ispuštanja u prirodni prijemnik ili sustav javne odvodnje.
Ispitivanja se provode prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, sa izmjenama i dopunama.
Trenutačni uzorak se uzima za vrijeme tehnološkog procesa na kontrolnome oknu neposredno prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, odnosno u prirodni ili drugi prijemnik.
Učestalost uzorkovanja ovisi o količini otpadnih voda, o pokazateljima te opasnim i drugim tvarima koje se ispituju u otpadnim vodama.

Površinske i podzemne vode

Laboratorij pruža usluge određivanja vrsta voda (ispitivanje uvjeta kakvoće voda u smislu njihove opće ekološke funkcije kao i uvjeta korištenja voda za određene namjene) u površinskim vodama, vodotocima, prirodnim jezerima, akumulacijama te podzemnim vodama u sukladnosti s Uredbom o standardu kakvoće voda,sa izmjenama i dopunama i Uredbom o kakvoći voda za kupanje.

Vode za kupanje

Ispitivanje kakvoće voda za kupanje, sport i rekreaciju kao što su bazenske vode, vrši se u skladu sa Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, sa izmjenama i dopunama.

Usluge:

Zahtjevi za analizu mogu se vršiti telefonom ili osobno uz dostavu podataka: ime i prezime / naziv firme i adresa, OIB i žiro račun poduzeća ili obrta.
Izdavanje izvješća o ispitivanju: 3-5 dana.


Fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji
Fizikalno-kemijski pokazatelji

temperatura
pH
mutnoća
boja
oksidativnost / redoks potencijal
otopljeni kisik
slobodni ugljični dioksid
zasićenost vode kisikom
ukupna tvar - sušena
ukupna tvar - žarena
ukupna tvar - otopljena
ukupna tvar - taloživa
suspendirana tvar - sušena
suspendirana tvar - žarena
otopljena tvar - sušena
otopljena tvar - žarena
električna vodljivost
alkalitet -m, -p
tvrdoća - ukupna
tvrdoća karbonatna
tvrdoća nekarbonatna
tvrdoća bikarbonatna
hidrogenkarbonat
amonijak
nitriti
nitrati
kloridi
slobodni klor
ukupni klor
sulfati
fosfati
cijanidi
sulfidi
fluoridi
silicij
TOC
detergenti - anionski, kationski, neionski
KPK
BPK
ukupni dušik
ukupni fosfor
ukupni ugljikovodici
ukupne masti i ulja /
teškohlapljive lipofilne tvari
fenoli
AOX
Lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (trihalometani)

1,2 - dikloroetan
trikloroeten
tetrakloreten
triklorometan (kloroform)
tribromometan (bromoform)
bromodiklorometan
dibromoklorometan


Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi)

fluoranten
benzo (b) fluoranten
benzo (k) fluoranten
benzo (a) piren
benzo (g,h,i) perilen
indeno (1, 2,3-cd) piren


Metali

natrij
kalij
kalcij
magnezij
krom
bakar
cink
nikal
željezo
olovo
kadmij
mangan
kobalt
živa
arsen
selen
barij
aluminij
Mikrobiološki pokazatelji

Koliformi
Escherichia coli
Enterokoki
Broj aerobnih bakterija na 36°C
Broj aerobnih bakterija na 22°C
Pseudomonas aeruginosa

Kontakt
Služba za zdravstvenu ekologiju

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 130
Fax: 048 655 102
E-mail: ekologija@zzjz-kkz.hrNATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
22. srp '24.
SVE NOVOSTI