Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

mailinfo@zzjz-kkz.hrtel+385 48 655 110

Služba za zdravstvenu ekologiju

O službi Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata Ispitivanje voda Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe


Voda za ljudsku potrošnju
 • Prati se, analizira i ocjenjuje sukladnost zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodovoda te individualnih objekata (bunari, izvori, cisterne) s Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.
 • Laboratorij pruža usluge analiza vode za ljudsku potrošnju:
  • iz javnih vodovoda na izvorištu, nakon procesa prerade i dezinfekcije te vode u razvodnoj mreži,
  • iz individualnih objekata građana (bunari, cisterne),
  • za potrebe ishođenja uporabne dozvole za novosagrađene ili adaptirane građevine.
 • Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju određena je navedenim Pravilnikom, a ovisi o količini isporučene vode na dan (m3/dan) i ekvivalentu stanovnika (ES).
Otpadne vode
 • Pružaju se usluge ispitivanja kakvoće otpadnih voda pravnim osobama koje su ih dužne u skladu s Vodopravnom dozvolom kontrolirati prije ispuštanja u prirodni prijemnik ili sustav javne odvodnje.
 • Ispitivanja se provode prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
 • Uzorkuje se trenutačni uzorak koji se uzima za vrijeme tehnološkog procesa na kontrolnome oknu neposredno prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, odnosno u prirodni ili drugi prijemnik.
 • Učestalost uzorkovanja ovisi o količini otpadnih voda, o pokazateljima te opasnim i drugim tvarima koje se ispituju u otpadnim vodama.
Površinske i podzemne vode
 • Laboratorij pruža usluge određivanja vrsta voda (ispitivanje uvjeta kakvoće voda u smislu njihove opće ekološke funkcije kao i uvjeta korištenja voda za određene namjene) u površinskim vodama, vodotocima, prirodnim jezerima, akumulacijama te podzemnim vodama u sukladnosti s Uredbom o standardu kakvoće voda i Uredbom o kakvoći voda za kupanje.
Vode za kupanje
 • Ispitivanje kakvoće voda za kupanje, sport i rekreaciju kao što su bazenske vode, vrši se u skladu sa "Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda".

Narudžbe usluga:

Zahtjevi za analizu mogu se vršiti telefonom ili osobno uz dostavu podataka: ime i prezime / naziv firme i adresa, OIB i žiro račun poduzeća ili obrta. Izdavanje izvješća o ispitivanju: 3-5 dana.


Fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji

Fizikalno-kemijski pokazatelji

• Temperatura
• pH
• mutnoća
• boja
• oksidativnost
• otopljeni kisik
• slobodni ugljični dioksid
• zasićenost vode kisikom
• ukupna tvar - sušena
• ukupna tvar - žarena
• suspendirana tvar - sušena
• otopljena tvar - sušena
• otopljena tvar - žarena
• suspendirana tvar - žarena
• električna vodljivost
• alkalitet -m, -p
• tvrdoća - ukupna
• tvrdoća karbonatna
• tvrdoća nekarbonatna
• tvrdoća bikarbonatna
• hidrogenkarbonat
• amonijak
• nitriti
• nitrati
• kloridi
• slobodni klor
• sulfati
• fosfati
• cijanidi
• sulfidi
• fluoridi
• silicij
• TOC
• tenzidi - anionski, kationski, neionski
• KPK
• BPK
• ukupni dušik
• ukupni fosfor
• mineralna ulja
• ukupne masti i ulja
• fenoli
• poliklorirani bifenili (ukupni)

Lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (trihalometani)

• kloroform
• 1, 1, 1 - trikloretan
• tetraklorugljik
• trikloreten
• bromdiklormetan
• tetrakloreten
• dibromklormetan
• bromoform

Pesticidi

• HCB
• alfa-HCH
• beta-HCH
• delta-HCH
• lindan
• DDT i metaboliti
• aldrin
• dieldrin
• endrin
• heptaklor
• heptaklor epoksid
• endosulfan
• klordan
• metoksiklor

Metali

• natrij
• kalij
• kalcij
• magnezij
• krom
• bakar
• cink
• nikal
• željezo
• olovo
• kadmij
• mangan
• kobalt
• živa
• arsen
• selen
• barij
• aluminij

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi)

• fluoranten
• benzo (b) fluoranten
• benzo (k) fluoranten
• benzo (a) piren
• benzo (g,h,i) perilen
• indeno (1, 2,3-cd) piren

Mikrobiološki pokazatelji

• koliformi
• Escherichia coli (E. coli)
• enterokoki
• broj aerobnih bakterija 37°C/48h
• broj aerobnih bakterija 22 °C/72h
• Pseudomonas aeruginosa


Kontakti

Služba za zdravstvenu ekologiju

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 / 655 - 130
Fax: 048 / 655 - 101
E-mail: ekologija@zzjz-kkz.hr

Odjel za vode

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 / 655 - 131
Fax: 048 / 655 - 101
E-mail: ekologija.vode@zzjz-kkz.hr

Odjel za hranu i predmete opće uporabe

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 / 655 - 132
Fax: 048 / 655 - 101
E-mail: ekologija.namirnice@zzjz-kkz.hr